Dâng Lễ
 

02/24/07

Home
Nhập Lễ
Dâng Lễ
Hiệp Lễ
Tạ Lễ
Bộ Lễ
Hâm Nóng
Giáng Sinh
Nhạc Cưới

 

  Offertory Songs - Bài Hát Dâng Lễ

(click on link for PDF)
 

Title First Line Composer Number

Cùng Dâng Lên

Cùng dâng lên bàn thờ Chúa

 

DL

001

Chẳng Biết Lấy Gì
 

Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài
 

 

DL

002

Giờ Ðây Chúng Con
 

Giờ đây chúng con dâng lên thiên tòa

 

DL

003

Trên Ðĩa Thánh
 

Trên đĩa thánh con dâng Người

 

DL

004

Lời Thiêng
 

Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy

 

DL

005

Nguyện Cầu
 

Trời đã tối đêm về, gió lay nhẹ

Thành Tâm

DL

006

Ca Tình Tri Âm
 

Giữ gìn con Chúa ơi. Vì Chúa

Kim Long

DL

007

Như Hạt Miến
 

Như hạt miến chịu nát tan làm thành

Thành Tâm

DL

008

Lễ Tế
 

Trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi

 

DL

009

Dâng Ngài

Dâng Ngài lòng mến vô biên

Thy Yên

DL

010

Hương Thơm
 

Lạy Chúa xin cho lời con nguyện cầu

Vinh Hạnh
 

DL

011

Con Xin Dâng Lên

Con xin dâng lên tòa Chúa uy linh

Kim-Long

DL

012

Con Xin Tiến Dâng
 

Con xin tiến dâng lên Này rượu nho

 

DL

013

Ca Khúc Trầm Hương
 

Lời con như trầm hưong bay lên tới

Dao Kim

DL

014

Bài Ca Dâng Hiến
 

Con dâng lên Ngài lòng cảm mến

Dao Kim

DL

015

Tiến Dâng Cha 1
 

Giờ hồn con cát tiếng ngợi ca

Thành Tâm

DL

016

Lễ Vật Giao Hòa
 

Kính tiến lên Cha nhân từ

Nguyên Kha

DL

017

Tựa Làn Trầm Hương
 

Tựa làn trầm hương thơm bay

Ðỗ Vy Hạ
 

DL

018

Con Xin Tiến Dâng
 

Con xin tiến dâng rượu bánh nơi

Nguyễn Duy
 

DL

019

Lời Nguyện Cầu
 

Lời nguyện cầu như hương thơm

Kim Long

DL

020

Lễ Vật Tình Yêu
 

Nếu ai bất hòa xin để lại đây

Mi TrÀm

DL

021

Là Ðây Của Lễ
 

Với những lao nhọc mồ hôi nước mắt

Ngọc Linh
 

DL

022

Dâng

Nguyện dâng Chúa lễ tình yêu
 

Nguyễn Duy
 

DL

023 

 

Home | MP3 | SƯƠNG MAI | Sheet Music Library

This site was last updated 02/24/07