Bộ Lễ
 

02/24/07

Home
Nhập Lễ
Dâng Lễ
Hiệp Lễ
Tạ Lễ
Bộ Lễ
Hâm Nóng
Giáng Sinh
Nhạc Cưới

 

  Service Music (Mass Parts) - Bộ Lễ và Nhạc Phụng Vụ

(click on link for PDF)
 

Title First Line Composer Number

Alleluia cho mùa thường niên

Alleluia

Lê Quốc

BL

001

Mầu Nhiệm Ðức Tin

Chúa đã chết đi

Lê Quốc

BL

002

Tung Hô Tin Mừng cho mùa Chay

Ngợi khen và vinh danh Chúa

Lê Quốc

BL

003

Alleluia cho mùa Giáng Sinh

Alleluia

Karen Lafferty

BL

004

Kính Thờ Thánh Giá

Ðây là cây thánh giá nơi treo

 

BL

005

Chúc Bình An

Bình an của Chúa hằng ở với

 

BL

006

Bộ Lễ Emmanuel - Thương Xót

Xin Chúa thương xót chúng con

Lê Quốc

BL

010

Bộ Lễ Emmanuel - Vinh Danh

Vinh Danh Thiên Chúa trên các

Lê Quốc

BL

011

Bộ Lễ Emmanuel - Giáng Sinh Alleluia

Alleluia

Lê Quốc

BL

012

Bộ Lễ Emmanuel - Thánh

Thánh, thánh, thánh

Lê Quốc

BL

015

Bộ Lễ Emmanuel - Mầu Nhiệm Ðức Tin

Lạy Chúa, chúng con loan truyền

Lê Quốc

BL

016

Bộ Lễ Emmanuel - Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời

Lê Quốc

BL

017

Bộ Lễ Emmanuel - Chiên Thiên Chúa

Lạy Chiên Thiên Chúa, là Ðấng

Lê Quốc

BL

018

Kinh Tin Kính Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi   BL 020 

 

Home | MP3 | SƯƠNG MAI | Sheet Music Library

This site was last updated 02/24/07