Thánh Vịnh Đáp Ca
 

01/25/19

Home
Nhập Lễ
Thánh Vịnh Đáp Ca
Dâng Lễ
Hiệp Lễ
Tạ Lễ
Bộ Lễ
Hâm Nóng
Nhạc Cưới
Giáng Sinh

 

  Thánh Vịnh Đáp Ca theo Bản Văn của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Ủy Ban Kinh Thánh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Xin vào website http://kinhthanhvn.org và xem trang Phụng Vụ Lời Chúa Mỗi Ngày.

 

Xin bấm vào PDF hay MP3 để download.

Năm A

Năm B

Năm C
 

Chúa Nhật Năm A Thánh Vịnh PDF MP3 Các Lễ Trọng/Lễ Kính Thánh Vịnh PDF MP3
Thứ 1 Mùa Vọng Thánh Vịnh 121_1MVA TV121_MP3_1MVA Đức Mẹ Vô Nhiễm Thánh Vịnh 97_DMVN TV97_MP3_DMVN
Thứ 2 Mùa Vọng Thánh Vịnh 71 TV71_MP3 Thánh Gia-Thất (Lễ Cưới) Thánh Vịnh 127 TV127_MP3
Thứ 3 Mùa Vọng Thánh Vịnh 145 TV145_MP3_3MVA Đức Maria Là Mẹ Thiên Chúa Thánh Vịnh 66 TV66_MP3
Thứ 4 Mùa Vọng Thánh Vịnh 23_4MVA

 

TV23_MP3_4MVA
Giáng Sinh (Ngày) Thánh Vịnh 97GS TV97_GS
Thánh Gia-Thất (Lễ Cưới) Thánh Vịnh 127 TV127_MP3
Đức Maria Là Mẹ Thiên Chúa Thánh Vịnh 66 TV66_MP3
Lễ Hiển Linh Thánh Vịnh 71 TV71_MP3
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh Vịnh 28 TV28_MP3
Thứ 2 TN Thánh Vịnh 39 TV39_MP3_2TNA
Thứ 3 TN Thánh Vịnh 26 TV26_MP3_3TNA Chúa Nhật Mồng Hai Tết Thánh Vịnh 127
Thứ 4 TN Thánh Vịnh 146 TV146_MP3_4TNA Chúa Nhật Mồng Ba Tết Thánh Vịnh 103 TV103_MP3_3TET
Thứ 5 TN Thánh Vịnh 111 TV111_MP3_5TNA
Thứ 6 TN Thánh Vịnh 118 TV118_MP3_6TNA
Thứ 7 TN Thánh Vịnh 102 TV102_MP3_7TNA
Thứ 8 TN Thánh Vịnh 61 TV61_MP3_8TNA
Thứ Tư Lễ Tro & Thứ 1 MC Thánh Vịnh 50 TV50_MP3_1MCA
Thứ 2 MC Thánh Vịnh 32 TV32_MP3_2MCA
Thứ 3 MC Thánh Vịnh 94 TV94_MP3_3MCA
Thứ 4 MC Thánh Vịnh 22 TV22_MP3_4MCA
Thứ 5 MC Thánh Vịnh 129 TV129_MP3_5MCA
Lễ Lá Thánh Vịnh 21 TV21_MP3_LELA
Thứ 5 Tuần Thánh Thánh Vịnh 115 TV115_MP3_TIECLY
Thứ 6 Tuần Thánh Thánh Vịnh 30 TV30_MP3_T6TT
Phục Sinh 1 Thánh Vịnh 103 TV103_MP3_VPS
Phục Sinh 2 Thánh Vịnh 15 TV15_MP3_VPS
Phục Sinh 3
Phục Sinh 4 Thánh Vịnh 30 TV30_MP3_VPS
Phục Sinh 5 IS12 IS12_MP3_VPS
Phục Sinh 6 Thánh Vịnh 19 TV19_MP3_VPS
Phục Sinh 7 Thánh Vịnh 42 TV42_MP3_VPS
Phục Sinh 8
Phục Sinh 9 Thánh Vịnh 117 TV117_MP3_VPS
Phục Sinh (ngày) Thánh Vịnh 117 TV117_MP3_VPS
Thứ 2 PS Thánh Vịnh 118 TV118_MP3_2PSA
Thứ 3 PS Thánh Vịnh 16 TV16_MP3_3PSA
Thứ 4 PS Thánh Vịnh 23 TV23_MP3_4PSA
Thứ 5 PS Thánh Vịnh 33 TV33_MP3_5PSA
Thứ 6 PS Thánh Vịnh 66 TV66_MP3_6PSA Lễ Đức Mẹ Đi Viếng Bà Elizabeth IS12 IS12_MP3_VISITATION
Thứ 7 PS

Thăng Thiên

Thánh Vịnh 47 TV47_MP3_THANGTHIENA
Lễ Chúa Thánh Thần Thánh Vịnh 104 TV104_MP3_THANHTHANA
Lễ Chúa Ba ngôi TVDC_ĐN3 TVDC DN3_MP3_TRINITYA

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Thánh Vịnh 147 TV147_MP3_MINHMAUA
Lễ Phêrô & Phaolô Thánh Vịnh 34 TV34_MP3_PHEROPHAOLO

Thứ 9 TN          
Thứ 10 TN          
Thứ 11 TN Thánh Vịnh 100 TV100_MP3_11TNA      
Thứ 12 TN Thánh Vịnh 69 TV69_MP3_12TNA      
Thứ 13 TN Thánh Vịnh 89 TV89_MP3_13TNA      
Thứ 14 TN Thánh Vịnh 144 TV144_MP3_14TNA
Thứ 15 TN Thánh Vịnh 65 TV65_MP3_15TNA
Thứ 16 TN Thánh Vịnh 86 TV86_MP3_16TNA
Thứ 17 TN Thánh Vịnh 119 TV119_MP3_17TNA
Thứ 18 TN Thánh Vịnh 145 TV145_MP3_18TNA
Thứ 19 TN Thánh Vịnh 85 TV85_MP3_19TNA Lễ Đức Mẹ Lên Trời Thánh Vịnh 44 TV44_MP3
Thứ 20 TN Thánh Vịnh 67 TV67_MP3_20TNA
Thứ 21 TN Thánh Vịnh 138 TV138_MP3_21TNA
Thứ 22 TN Thánh Vịnh 63 TV63_MP3_23TNA
Thứ 23 TN Thánh Vịnh 94 TV94_MP3_3MCA
Thứ 24 TN Thánh Vịnh 103 TV103_MP3_24TNA Holy Cross Thánh Vịnh 78 TV78_MP3
Thứ 25 TN Thánh Vịnh 145 TV145_MP3_25TNA
Thứ 26 TN Thánh Vịnh 25 TV25_MP3_26TNA
Thứ 27 TN Thánh Vịnh 80 TV80_MP3_27TNA
Thứ 28 TN Thánh Vịnh 23 TV23_MP3_28TNA
Thứ 29 TN Thánh Vịnh 96 TV96_MP3_29TNA
Thứ 30 TN Thánh Vịnh 18 TV18_MP3_30TNA Lễ Các Linh Hồn I Thánh Vịnh 27 TV27_MP3_ALLSOULS
Thứ 31 TN Thánh Vịnh 131 TV131_MP3_31TNA Lễ CN Các Linh Hồn Thánh Vịnh 23 TV23_MP3_ALLSOULS
Thứ 32 TN Thánh Vịnh 63 TV63_MP3_32TNA Laterano Thánh Vịnh 46 TV46_MP3_Laterano
Thứ 33 TN Thánh Vịnh 128 TV128_MP3_33TNA
Lễ Chúa Kitô Vua Thánh Vịnh 23 TV23_MP3_34TNA
           
Chúa Nhật Năm B Thánh Vịnh PDF MP3 Các Lễ Trọng/Lễ Kính Thánh Vịnh PDF MP3
Thứ 1 Mùa Vọng Thánh Vịnh 80 TV80_MP3_1MVB Đức Mẹ Vô Nhiễm Thánh Vịnh 97_DMVN TV97_MP3_DMVN
Thứ 2 Mùa Vọng Thánh Vịnh 85 TV85_MP3_2MVB Thánh Gia-Thất (Lễ Cưới) Thánh Vịnh 127 TV127_MP3
Thứ 3 Mùa Vọng TVDC_LK1 TVDCLK1_MP3_3MVB Đức Maria Là Mẹ Thiên Chúa Thánh Vịnh 66 TV66_MP3
Thứ 4 Mùa Vọng Thánh Vịnh 89 TV89_MP3_4MVB
Giáng Sinh (Ngày) Thánh Vịnh 98GS TV98_GS
Thánh Gia-Thất (Lễ Cưới) Thánh Vịnh 127 TV127_MP3
Đức Maria Là Mẹ Thiên Chúa Thánh Vịnh 66 TV66_MP3
Lễ Hiển Linh Thánh Vịnh 71 TV71_MP3
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa IS12 IS12_MP3
Thứ 2 TN Thánh Vịnh 39 TV39_MP3_2TNA
Thứ 3 TN Thánh Vịnh 25 TV25_MP3_3TNB
Thứ 4 TN Thánh Vịnh 94 TV94_MP3
Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh Thánh Vịnh 23 TV23_MP3_4TNA      
Thứ 5 TN Thánh Vịnh 147 TV147_MP3_5TNB
Thứ 6 TN Thánh Vịnh 32 TV32_MP3_6TNB
Thứ Tư Lễ Tro Thánh Vịnh 50 TV50_MP3_LETRO      
Thứ 1 MC Thánh Vịnh 25 TV25_MP3_1MCB      
Thứ 2 MC Thánh Vịnh 116 TV116_MP3_2MCB      
Thứ 3 MC Thánh Vịnh 19 TV19_MP3_3MCB      
Thứ 4 MC Thánh Vịnh 137 TV137_MP3_4MCB      
Thứ 5 MC Thánh Vịnh 51 TV51_MP3_5MCB      
Lễ Lá Thánh Vịnh 21 TV21_MP3_LELA      
Thứ 5 Tuần Thánh Thánh Vịnh 115 TV115_MP3_TIECLY      
Thứ 6 Tuần Thánh Thánh Vịnh 30 TV30_MP3_T6TT      
Phục Sinh 1 Thánh Vịnh 103 TV103_MP3_VPS      
Phục Sinh 2 Thánh Vịnh 15 TV15_MP3_VPS      
Phục Sinh 3      
Phục Sinh 4 Thánh Vịnh 30 TV30_MP3_VPS      
Phục Sinh 5 IS12 IS12_MP3_VPS      
Phục Sinh 6 Thánh Vịnh 19 TV19_MP3_VPS      
Phục Sinh 7 Thánh Vịnh 42 TV42_MP3_VPS      
Phục Sinh 8      
Phục Sinh 9 Thánh Vịnh 117 TV117_MP3_VPS      
Phục Sinh (ngày) Thánh Vịnh 117 TV117_MP3_VPS      
Thứ 2 PS Thánh Vịnh 118 TV118_MP3_2PSB      
Thứ 3 PS Thánh Vịnh 4 TV4_MP3_3PSB      
Thứ 4 PS Thánh Vịnh 118 TV118_MP3_4PSB      
Thứ 5 PS Thánh Vịnh 22 TV22_MP3_5PSB      
Thứ 6 PS Thánh Vịnh 98 TV98_MP3_6PSB      
Thứ 7 PS

Thăng Thiên

Thánh Vịnh 47 TV47_MP3_THANGTHIENB      
Lễ Chúa Thánh Thần Thánh Vịnh 104 TV104_MP3_THANHTHANB      
Lễ Chúa Ba ngôi Thánh Vịnh 33 TV33_MP3_BANGOI_B      
Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Thánh Vịnh 116 TV116_MP3_MINHMAU_B      
Lễ Phêrô & Phaolô          
Thứ 9 TN          
Thứ 10 TN Thánh Vịnh 130 TV130_MP3_10TNB      
Thứ 11 TN Thánh Vịnh 92 TV92_MP3_11TNB      
Thứ 12 TN Thánh Vịnh 107 TV107_MP3_12TNB  Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Thánh Vịnh 139 TV139_MP3
Thứ 13 TN Thánh Vịnh 30 TV30_MP3_13TNB      
Thứ 14 TN Thánh Vịnh 123 TV123_MP3_14TNB      
Thứ 15 TN Thánh Vịnh 85 TV85_MP3_15TNB      
Thứ 16 TN Thánh Vịnh 23 TV23_MP3_16TNB      
Thứ 17 TN Thánh Vịnh 145 TV145_MP3_17TNB      
Thứ 18 TN Thánh Vịnh 78 TV78_MP3_18TNB Lễ Đức Mẹ Lên Trời Thánh Vịnh 44 TV44_MP3
Thứ 19 TN Thánh Vịnh 34 TV34_MP3_19TNB      
Thứ 20 TN Thánh Vịnh 34 TV34_MP3_20TNB      
Thứ 21 TN Thánh Vịnh 34 TV34_MP3_21TNB      
Thứ 22 TN Thánh Vịnh 14 TV14_MP3_22TNB      
Thứ 23 TN Thánh Vịnh 146 TV146_MP3_23TNB      
Thứ 24 TN Thánh Vịnh 116 TV116_MP3_24TNB      
Thứ 25 TN Thánh Vịnh 54 TV54_MP3_25TNB      
Thứ 26 TN Thánh Vịnh 19 TV19_MP3_26TNB      
Thứ 27 TN Thánh Vịnh 128 TV128_MP3_27TNB      
Thứ 28 TN Thánh Vịnh 90 TV90_MP3_28TNB      
Thứ 29 TN Thánh Vịnh 33 TV33_MP3_29TNB      
Thứ 30 TN Thánh Vịnh 126 TV126_MP3_30TNB      
Thứ 31 TN Thánh Vịnh 18 TV18_MP3_31TNB Lễ Các Thánh Nam Nữ Thánh Vịnh 24 TV24_MP3
Thứ 32 TN Thánh Vịnh 146 TV146_MP3_32TNB Lễ Tạ Ơn Thánh Vịnh 138 TV38_MP3
Thứ 33 TN Thánh Vịnh 16 TV16_MP3_33TNB      
Lễ Chúa Kitô Vua Thánh Vịnh 93 TV93_MP3_34TNB      
           
           
Chúa Nhật Năm C Thánh Vịnh PDF MP3 Các Lễ Trọng/Lễ Kính Thánh Vịnh PDF MP3
Thứ 1 Mùa Vọng Thánh Vịnh 25 TV25_MP3_1MVC Đức Mẹ Vô Nhiễm Thánh Vịnh 97_DMVN TV97_MP3_DMVN
Thứ 2 Mùa Vọng Thánh Vịnh 126 TV126_MP3_2MV Thánh Gia-Thất (Lễ Cưới) Thánh Vịnh 127 TV127_MP3
Thứ 3 Mùa Vọng IS12 IS12_MP3_3MVC Đức Maria Là Mẹ Thiên Chúa Thánh Vịnh 66 TV66_MP3
Thứ 4 Mùa Vọng Thánh Vịnh 80 TV80_MP3_4MVB      
Giáng Sinh (Ngày) Thánh Vịnh 98GS TV98_GS      
Thánh Gia-Thất Thánh Vịnh 84 TV84_MP3_GIATHATC      
Đức Maria Là Mẹ Thiên Chúa Thánh Vịnh 66 TV66_MP3      
Lễ Hiển Linh Thánh Vịnh 71 TV71_MP3      
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh Vịnh 104 TV104_MP3_BAPTISMC      
Thứ 2 TN Thánh Vịnh 96 TV96_MP3_2TNC      
Thứ 3 TN Thánh Vịnh 19 TV19_MP3_3TNC      
Thứ 4 TN Thánh Vịnh 71 TV71_MP3_4TNC Tết Nguyên Đán Thánh Vịnh 71  
Thứ 5 TN Thánh Vịnh 138 TV138_MP3_5TNC      
Thứ 6 TN Thánh Vịnh 1        
Thứ 7 TN Thánh Vịnh 102 TV102_MP3_7TNA      
Thứ 8 TN Thánh Vịnh 92 TV92_MP3_8TNC      
Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh          
Thứ Tư Lễ Tro Thánh Vịnh 50 TV50_MP3_LETRO      
Thứ 1 MC Thánh Vịnh 91 TV91_MP3_1MCC      
Thứ 2 MC Thánh Vịnh 27 TV27_MP3_2MCC      
Thứ 3 MC Thánh Vịnh 103 TV103_MP3_3MCC      
Thứ 4 MC Thánh Vịnh 34 TV34_MP3_4MCC      
Thứ 5 MC Thánh Vịnh 126 TV126_MP3_5MCC      
Lễ Lá Thánh Vịnh 21 TV21_MP3_LELA      
Thứ 5 Tuần Thánh Thánh Vịnh 115 TV115_MP3_TIECLY      
Thứ 6 Tuần Thánh Thánh Vịnh 30 TV30_MP3_T6TT      
Phục Sinh 1 Thánh Vịnh 103 TV103_MP3_VPS      
Phục Sinh 2 Thánh Vịnh 15 TV15_MP3_VPS      
Phục Sinh 3      
Phục Sinh 4 Thánh Vịnh 30 TV30_MP3_VPS      
Phục Sinh 5 IS12 IS12_MP3_VPS      
Phục Sinh 6 Thánh Vịnh 19 TV19_MP3_VPS      
Phục Sinh 7 Thánh Vịnh 42 TV42_MP3_VPS      
Phục Sinh 8      
Phục Sinh 9 Thánh Vịnh 117 TV117_MP3_VPS      
Phục Sinh (ngày) Thánh Vịnh 117 TV117_MP3_VPS      
Thứ 2 PS Thánh Vịnh 118 TV118_MP3_2PSC      
Thứ 3 PS Thánh Vịnh 30 TV30_MP3_3PSC      
Thứ 4 PS Thánh Vịnh 100 TV100_MP3_4PSC      
Thứ 5 PS Thánh Vịnh 145 TV145_MP3_5PSC      
Thứ 6 PS Thánh Vịnh 67 TV67_MP3_6PSC      
Thứ 7 PS

Thăng Thiên

Thánh Vịnh 47 TV47_MP3_THANGTHIENC      
Lễ Chúa Thánh Thần Thánh Vịnh 104 TV104_MP3_THANHTHANC      
Lễ Chúa Ba ngôi Thánh Vịnh 8 TV8_MP3_BANGOI_C      
Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Thánh Vịnh 109 TV109_MP3_MINHMAU_C      
Lễ Phêrô & Phaolô          
Thứ 9 TN Thánh Vịnh 117 TV117_MP3      
Thứ 10 TN Thánh Vịnh 30 TV30_MP3_3PSC      
Thứ 11 TN Thánh Vịnh 32 TV32_MP3      
Thứ 12 TN Thánh Vịnh 63 TV63_MP3      
Thứ 13 TN Thánh Vịnh 16 TV16_MP3      
Thứ 14 TN Thánh Vịnh 66 TV66_MP3      
Thứ 15 TN Thánh Vịnh 69 TV69_MP3      
Thứ 16 Thánh Vịnh 14 TV14_MP3 Lễ Đức Mẹ Lên Trời Thánh Vịnh 44 TV44_MP3
Thứ 17 Thánh Vịnh 137 TV137_MP3 Các Thánh Thánh Vịnh 23 TV23_MP3
Thứ 18 Thánh Vịnh 89 TV89_MP3 Thánh Andrê Thánh Vịnh 18 TV18_MP3
Lễ Thánh Phụ Đa Minh Thánh Vịnh 95 TV95_MP3      
Thứ 19 Thánh Vịnh 33 TV33_MP3      
Thứ 20 Thánh Vịnh 39 TV39_MP3      
Thứ 21 Thánh Vịnh 116 TV116_MP3      
Thứ 22 Thánh Vịnh 67 TV67_MP3      
Thứ 23 Thánh Vịnh 89 TV89_MP3      
Thứ 24 Thánh Vịnh 50 TV50_MP3      
Thứ 25 Thánh Vịnh 112 TV112_MP3      
Thứ 26 Thánh Vịnh 145 TV145_MP3      
Thứ 27 Thánh Vịnh 94 TV94_MP3      
Thứ 28 Thánh Vịnh 97 TV97_MP3      
Thứ 29 Thánh Vịnh 120 TV120_MP3      
Thứ 30 Thánh Vịnh 33 TV33_MP3      
Thứ 31 Thánh Vịnh 144 TV144_MP3      
Thứ 32 Thánh Vịnh 16 TV16_MP3      
Thứ 33 Thánh Vịnh 97_CN33C TV97_CN33C_MP3      
Thứ 34 Thánh Vịnh 121 TV121_MP3      
            

 

Home | MP3 | Sheet Music Library

This site was last updated 01/25/19